Duch dziejów Polski…

KILKA CYTATÓW Z KSIĄŻKI z 1918 roku.

„O stosunku narodu do króla decydował sam ustrój Rzeczypospolitej, ustrój, który zapobiegając tyranii jednostki, przesuwał punkt ciężkości życia politycznego na zgromadzenie sejmowe (…) i który w krew narodu wszczepiał poczucie odpowiedzialności za tok spraw publicznych.”

„…“Na przełomie wieku XVI i XVII Europa poczyna wchodzić coraz głębiej w okres nowoczesnego absolutyzmu. (…) Królów francuskich nazywano już w XVI w. (…) królami niewolników. (…) Państwo, to – ja! (…) autokratyzm zniweczył udział społeczeństw w życiu publicznym… (…) W Polsce rzeczy przybrały obrót wręcz odmienny. (…) potrafiła nie tylko obronić i utrzymać przez cały czas swego państwowego bytu ale i rozwinąć przekazaną przez średniowiecze zasadę udziału społeczeństwa we władzy. !!!!Jak dwa o przeciwnym biegu strumienie, płyną: rozwój ustrojowy europejskiego kontynentu i rozwój ustrojowy polskiej Rzeczypospolitej.”

“Tu, przy ciągłem przesuwaniu się władzy w ręce narodu, wytwarza się typ wolnego obywatela, który stosunek swój do państwa określa dumną a co ważniejsza słuszną zasadą: >>nil de nobis sine nobis<< – nic o nas bez nas. Naród polski z niebywałą szybkością rozwija u siebie swobody obywatelskie i polityczne od początków wieku XV.”

„…„Duch polskiego >>narodu szlacheckiego<< był zatem republikański i demokratyczny w pełnym tego słowa znaczeniu. Dumny ze swych swobód, jakich nigdzie nie było na kontynencie, a nieraz nad miarę nimi upojony, nigdy przecież, z wyjątkiem zdeprawowanego pokolenia z końca XVII i pierwszej połowy XVIII wieku, nie zamykał się całkowicie przed dopływem z innych warstw ludności. Szlachta polska nie uległa niebezpieczeństwu wyrodzenia się w bezwzględnie skostniałą kastę, lecz zachowała cechy wciąż odnawiającego się organizmu, przy czym droga do tego uprzywilejowanego stanu prowadziła nie przez bogactwo i wpływy, lecz przez zasługę rycerską, która była dostępna i najuboższym: jest to tym znamienniejsze dla charakterystyki ducha narodowego, że od połowy XVI wieku nie król posiadał w Polsce prawo nobilitacji, lecz sejm, a więc sam >>naród<<. (…) Znanym zjawiskiem jest uszlachetnianie gromadne całych wsi chłopskich za czyny wojenne. (…) wielu włościan służących wojskowo nobilitowano po wyparciu Szwedów za Jana Kazimierza w nagrodę za oswobodzenie kraju od nieprzyjaciela. Za króla Zygmunta Augusta mnóstwo mieszczan otrzymało szlachectwo. Automatycznie zyskiwali je profesorowie Akademii krakowskiej.”..

WIĘCEJ:
Warto  przeczytać poniższe fragmenty…można lepiej zrozumieć dlaczego inne kraje dążyły do  złamania tego Ducha…

Duch dziejów Polski
https://polska-jutra.eu/prawda-o-historii-polski-genialne/

O admin

Dziennikarz, autor m.in. audycji muzycznych, emeryt, o szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach...
Ten wpis został opublikowany w kategorii BLOG. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.